Oferta AKLEGAL dla przedsiębiorców

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu kilkunastu prawników, z pełnymi uprawnieniami zawodowymi, o różnych specjalizacjach, jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu. W szczególności, wspieramy naszych Klientów poprzez bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, handlowego, spółek, autorskiego, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, administracyjnego, pracy, budowlanego, bankowego, zamówień publicznych, podatkowego i karnego. Bardziej szczegółowy zakres oferowanych usług i dziedzin prawa, w których się specjalizujemy znajduje się w zakładce SPECJALIZACJE (więcej…).

SPECJALIZACJE

Z naszej oferty pomocy prawnej korzystają przedsiębiorcy zarówno korporacyjni, jak i indywidualni (z całego terytorium UE, USA i Azji), ale także znakomite instytucje kultury (np. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie), czy centralne organy administracji rządowej (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Naszymi Klientami są również osoby prywatne, w tym wielu członków zarządów, rad nadzorczych i wspólników spółek kapitałowych. Prowadzimy w ich imieniu różnego typu negocjacje (np. dotyczące treści kontraktów menadżerskich), opiekujemy się od strony prawnej ich aktywami (np. udziałami w spółkach kapitałowych, nieruchomościami, dziełami sztuki), reprezentujemy ich w sprawach rodzinnych (np. rozwody, separacje, podział majątku, sprawy spadkowe), pracowniczych oraz karnych (przede wszystkim związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

DO KATALOGU PODSTAWOWYCH USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO, JAKI ZAPEWNIA AKLEGAL, NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

Sporządzanie i weryfikacja umów, pism i innych dokumentów
 • Zajmujemy się opracowywaniem, sporządzaniem oraz weryfikacją umów, pism procesowych lub innych dokumentów prawnych. W szczególności przygotowujemy umowy spółek (spółek osobowych i kapitałowych), umowy handlowe (w tym m.in. dystrybucyjne, zlecenia, o dzieło, pracy, dostawy, leasingu, factoringu, najmu, dzierżawy, przedwstępne, o roboty budowlane), pisma procesowe (w tym m.in. pozwy, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemne, wnioski o zabezpieczenie), pisma w postępowaniach administracyjnych (w tym m.in. odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, skargi, odpowiedzi na skargi) i inne dokumenty (ogólne warunki świadczenia usług, regulaminy, konkursy, oferty).
Opinie prawne i memoranda
 • Dokonując oceny złożonych projektów businessowych lub zagadnień prawnych sporządzamy opinie prawne i memoranda, starając się dostarczyć możliwych rozwiązań lub sygnalizując ryzyka i zagrożenia związane z zastosowaniem konkretnego modelu businessowego lub prawnego. Istotne dla nas jest to, ażeby dostarczyć naszym Klientom wszelkich narzędzi i argumentów, za pomocą których będą w stanie precyzyjnie i zasadnie podjąć decyzję co do planowanych działań.
Negocjacje biznesowe i ugodowe
 • Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji businessowych bądź ugodowych. Doradzamy odpowiedni wybór taktyki negocjacyjnej i opracowujemy dokumenty (np. umowy o negocjacje).
Architekt prawny
 • Oferujemy naszym Klientom możliwość skorzystania z usługi „architekta prawnego”. Proponujemy zaprojektowanie od podstaw bądź dokonania due dilligence i przebudowy istniejącego set-up’u prawnego. Naszą rolą jest opracowanie i stworzenie optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Proponujemy dobór najlepszej formy prawnej dla prowadzenia działalności na rynku polskim lub UE, założenie nowych spółek lub odpowiednie ich przekształcenia, opracowanie umów spółek, regulaminów działania zarządów i rad nadzorczych, dostosowanie do bieżącej działalności operacyjnej dokumentów wykorzystywanych w codziennej działalności przedsiębiorców (regulaminy, ogólne warunki świadczenia usług/dostawy/sprzedaży, wzory ofert, typowych umów, regulaminów pracy, wynagrodzeń, itp.). Opracowujemy i wdrażamy odpowiednie programy z zakresu compliance procedur operacyjnych, polityk i instrukcji.
 • Pod pojęciem Architekta prawnego kryje się również usługa polegająca na audycie prawnym obowiązujących umówi ocena konieczności ich zmian. Zajmujemy się projektowaniem i wdrożeniem systemów zarządzania dokumentacją spółki, w tym zarządzaniem umowami. Oferujemy możliwość projektowana optymalnego w stosunku do stopnia rozwoju, rozmiarów, potrzeb i uwarunkowań operacyjnych przedsiębiorstwa systemu ewidencji, przechowywania umów i dokumentów korporacyjnych.
Zakładanie Spółek, fuzje przejęcia, przekształcanie spółek, likwidacja
 • Sprawnie reagując na zmienne potrzeby businessowe naszych Klientów wspieramy ich w całym procesie zakładania i rejestrowania spółek (osobowych i kapitałowych), łączeniu, podziałach i przekształceniach spółek, a także w razie podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej asystujemy w sprawnym przeprowadzaniu postępowań likwidacyjnych.
Reprezentacja przez sądami powszechnymi i arbitrażem w kraju i za granicą
 • Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi , administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym, (NSA), Sądem Najwyższym (SN) i przed sądami arbitrażowymi (polskimi i zagranicznymi). (więcej…)
Reprezentacja przed organami administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych oraz postępowania przed UOKIK i SOKIK oraz KIO
 • Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych (w I i II instancji) oraz przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), a także przed Krajowa Izbą Odwoławczą (KIO) w przypadku postępowań toczących się na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych.
Doradztwo prawne Zarządom Spółek w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa
 • Wspieramy zarządy spółek w projektowaniu krótko- i długoterminowej strategii prowadzenia działalności. Wskazujemy na korzyści i ryzyka związane z podejmowaniem konkretnych planowanych działań. Doradzamy w ocenie korzyści i zagrożeń płynących z wprowadzania na rynek nowych produktów czy usług, wspieramy w opracowaniu strategii marketingowych pod kątem prawnym, w tym prowadzeniu działań promocyjnych i reklamowych, tworzeniu narzędzi marketingowych, obecności w środkach przekazu (internet, prasa, radio i telewizja), a także w relacjach z dostawcami na poszczególnych kanałach dystrybucji (dostawcy, agenci, akwizytorzy, przedstawiciele handlowi).
Klauzula prewencyjna i pieczęć prewencyjna
 • Udostępniamy narzędzie służące efektywnemu i terminowemu realizowaniu płatności w postaci klauzuli prewencyjnej, przeznaczonej do opatrywania faktur, rachunków lub wezwań do zapłaty. Udostępniamy ją w postaci bądź elektronicznej (do zamieszczenia w wykorzystywanej formatce dokumentu) , bądź tradycyjnej (pieczęć).
Audyt prawny przedsiębiorstw. Badanie Due Diligence.
 • Przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego i podatkowego spółki określając jej kondycję prawną , w tym poziom zobowiązań (badanie Due Diligence) stanowiące audyt prawny przedsiębiorstwa. Audyt prawny oznaczać może również weryfikację aktualnie obwiązujących umów i weryfikację ich pod dowolnie obranym kątem (np. możliwości renegocjacji, wypowiedzenia, zmiany itp.). Analogiczne działania mogą być podejmowane w stosunku do innej prawnej dokumentacji spółki (np. pełnomocnictw itp.).
Sekretarz Korporacyjny. Corporate Secretary
 • To ciesząca się największym powodzeniem wśród stałych Klientów AKLEGAL usługa polegająca na prowadzeniu wszystkich bieżących spraw korporacyjnych spółki, do których należy organizacja i przeprowadzanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników lub Walnych Zebrań Akcjonariuszy i podejmowania uchwał w przedmiocie powoływania/odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych, udzielania im absolutorium, zatwierdzania sprawozdań finansowych spółki, wypłat dywidendy, uchwalaniu regulaminów organów spółki, wybór audytorów do badania sprawozdań finansowych itp. Ponadto składamy stosowne wnioski od Krajowego rejestru Sądowego (KRS), a także innych instytucji czy urzędów, w zależności od każdorazowego ustalenia warunków współpracy z Klientem.
Aspekty Compliance – projektowanie i wdrażanie programów compliance
 • Wspieramy Klientów w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, procedur (w tym standardowych procedur operacyjnych (SOP) i instrukcji z zakresu compliance we wszystkich obszarach działalności spółki i w ramach kompetencji poszczególnych działów (departamentów). Klientom korporacyjnym o rozwiniętej kulturze organizacyjnej spółki i działającym w środowisku międzynarodowym, implementującym polityki i procedury stosowane przez spółki zagraniczne (z grupy) udzielamy pomocy w ich adaptowaniu do warunków lokalnych, bądź też w tworzeniu instrukcji, czy zarządzeń wykonawczych, uwzględniające uwarunkowania lokalnego prawa.
Szkolenia i warsztaty. Symulacje sytuacji nieprzewidywanych
 • Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu zróżnicowanych obszarów problematyki prawnej i stosowania prawa. W szczególności przeprowadzamy szkolenia z zakresu funkcjonowania określonych instytucji prawnych lub stosowania określonych przepisów. W zależności od konkretnych zapotrzebowań naszych Klientów przeprowadzamy szkolenia dedykowane:
  • członkom zarządów i rad nadzorczych, m.in. wskazujące na obowiązki i ryzyka związane z piastowaniem określonej funkcji oraz metod jego skutecznego limitowania.
  • wyższej kadrze menadżerskiej, m.in. dotyczące najczęstszych błędów popełnianych przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów, które mogą narazić nie tylko konkretny projekt, ale także przedsiębiorstwo na odpowiedzialność odszkodowawczą; bądź obszarze tematyki, która leży w kręgu zainteresowań businessowych danej spółki.
  • specjalistom z określonych działów firmy, np. działom reklamy i marketingu w zakresie wykorzystywania określonych narzędzi promocji, zasad prowadzenia reklamy z obszarów reglamentowanych; pracownikom działów HR w zakresie różnorodnych aspektów prawa pracy; pracownikom działów księgowości w zakresie budzących wątpliwości aspektów prawa cywilnego, ustawy o rachunkowości i innych.
  • ogółowi pracowników, m.in. w ramach wypełniania przez pracodawcę określonych ustawowo obowiązków np. w obszarze przeciwdziałania mobbigowi w miejscu pracy, zachowaniom dyskryminującym itp.), a także szkolenia dedykowane pracownikom mającym dostęp do danych sensytywnych spółki (dot. np. obowiązkom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa), bądź danych osobowych (dot. ochrony danych osobowych). W tym segmencie szkoleń powodzeniem cieszą się warsztaty dla pracowników przygotowujące ich na sytuacje niestandardowe lub nieprzewidziane, jak np. niezapowiedziane kontrole i inspekcje, których celem jest wskazanie jakie działania mogą być podejmowane przez kontrolującego, jakie prawa przysługują kontrolowanemu oraz jakie kroki należy niezwłocznie podjąć, mając na względzie interesy prawnie chronione przedsiębiorstwa.
 • Opracowujemy także indywidualne szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb naszych Klientów.
 • Kancelaria AKLEGAL obejmuje swoim patronatem merytorycznym również szkolenia i konferencje branżowe organizowane przez podmioty zewnętrzne.
Znaki towarowe i patenty. Zarządzanie portfolio znaków i patentów Klientów
 • Współpracując z rzecznikami patentowymi i specjalistami z zakresu prawa własności przemysłowej udzielamy wsparcia przy rejestracji znaków towarowych i patentów, w tym m.in., przedłużaniu świadectw ochronnych i zarządzaniu portfolio znaków towarowych Klientów. Dedykowane jest to zwłaszcza Klientom korporacyjnym, których działalność związana jest z obrotem szerokimi liniami produktów obejmujących różne, nierzadko bardzo od siebie odległe gamy. Przy dynamicznym prowadzeniu businessu i częstych zmianach strategii marketingowych, zapewniamy pełne monitorowanie poziomu ochrony z jakiego korzystają użytkowane w businessie znaki towarowe czy patenty i na bieżąco informujemy o konieczności podejmowania odpowiednich działań, by stopień ochrony nie doznał uszczerbku. W zależności od indywidualnych ustaleń z Klientami, udzielamy wsparcia przy poszukiwaniu doboru nowych nazw produktów, ale także dostarczamy okresowych raportów bądź o aktualnym stanie ochrony prawnej znaków towarowych lub patentów naszych Klientów, bądź ich konkurencji. W przypadku konieczności podjęcia działań związanych z naruszeniem praw naszych Klientów na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji lub innych aktów prawnych, na gruncie których możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytuły naruszenia prawa do znaku towarowego lub patentu lub też wykorzystania ich w sposób naruszający prawa uprawnionego (czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe) zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalizacji kancelarii AKLEGAL.
Prawo podatkowe
 • Wspieramy również naszych Klientów w zakresie prawno-podatkowym, Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”