Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, obejmujące w szczególności: sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów niezbędnych dla założenia i zarejestrowania spółek prawa handlowego (spółek osobowych i kapitałowych); przygotowywanie operacji związanych z podziałem, połączeniem bądź przekształcaniem istniejących spółek prawa handlowego; ochronę przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji, m.in. na gruncie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamą wprowadzającą w błąd, niedozwoloną reklamą porównawczą, pobieraniem tzw. opłat półkowych od dostawców przez duże sieci); przygotowywanie czynności związanych ze zbyciem, w szczególności w postaci wniesienia aportu, przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 55(1) K.C.); negocjowanie i przygotowywanie umów między wspólnikami spółek prawa handlowego; negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie kontraktów menadżerskich z członkami zarządu oraz umów z kluczowymi pracownikami i współpracownikami spółek; przygotowywanie regulaminów zarządu w spółkach kapitałowych; przygotowywanie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, opracowywania zmian umów spółek handlowych; przygotowywanie podwyższenia, bądź obniżenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych; przeprowadzanie czynności niezbędnych dla doprowadzenia do umorzenia udziałów w spółce z o. o. (art. 199 K.S.H.); prowadzenie spraw o uchylenie (art. 249 K.S.H) lub unieważnienie (art. 252 K.S.H) uchwał w spółce z o. o.; jak też o wyłączenie wspólnika ze spółki (art. 266 i nast. K.S.H); doradztwo w zakresie zbycia lub obciążenia udziałów oraz akcji; prowadzenie likwidacji spółek handlowych; dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od członków organów spółek kapitałowych, np. członków zarządu lub rady nadzorczej (art. 291 i nast. K.S.H); obrona członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach karnych związanych z pełnieniem ich funkcji (art. 585 i nast. K.S.H.); uzyskiwanie pozwoleń i koncesji na prowadzenie reglamentowanej działalności gospodarczej; reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach wszczętych przeciwko nim przez UOKiK i w postępowaniach toczących się przed SOKIK; bieżąca, pełna obsługa prawna spółek prawa handlowego; zapewniamy pełne wsparcie prawne rzeczników patentowych na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (np. przy uzyskiwaniu i ochronie patentów, znaków towarowych, ustanawianiu na prawach własności przemysłowej zabezpieczeń wierzytelności). We wszelkich sprawach handlowych i gospodarczych Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu powszechnego lub arbitrażu.