Artur Krzykowski, doktor nauk prawnych, adwokat, partner zarządzający, negocjator, doradca strategiczny, ekspert, autor licznych publikacji naukowych, od ponad kilkunastu lat związany bliską współpracą z wiodącymi kancelariami świadczącymi pomoc podmiotom gospodarczym w kraju i za granicą.

 • Założyciel i leader kancelarii AKLEGAL.
 • Specjalista z zakresu m.in. prawa prywatnego sensu largo (cywilne, handlowe, spółek, gospodarcze, obrotu nieruchomościami, ochrony konkurencji, autorskie, procesowe) oraz prawa publicznego (zamówień publicznych, budowlane, administracyjne).
 • Laureat licznych nagród, wyróżniony m.in. przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo LexisNexis w prestiżowym konkursie Rising Stars – prawnicy liderzy jutra. Kapituła Konkursu uhonorowała jedynie 30 prawników z całej Polski, wschodzące gwiazdy prawa z uwagi na wybitne osiągnięcia zawodowe, kreatywność (innowacyjność), indywidualne podejście do Klienta, zaangażowanie i pasję, z jaką na co dzień wykonują swój zawód. Adw. dr Artur Krzykowski znalazł się w pierwszej dziesiątce.
 • W ramach współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, jako jedyny prawnik, został zaproszony do grona dziesięciu pierwszych w Polsce Aniołów Ekonomii, wspierając swoim doświadczeniem i wiedzą przedsięwzięcia gospodarcze w ramach programu ONZ propagującego społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).
 • Uznany specjalista nie tylko z różnych dziedzin prawa polskiego, ale także prawa UE, modelowego oraz konwencji międzynarodowych dotyczących przelewu wierzytelności w praktyce krajowej oraz międzynarodowej, w tym m.in.: Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law); Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Rzym 2004); Konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym z 28.5.1988 r. (Unidroit Convention on International Factoring, Ottawa 1988); Konwencji nowojorskiej o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym z 12.12.2001 r. (United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, Nowy Jork).
 • Autor pierwszej na polskim rynku kompleksowej monografii poświęconej umownym ograniczeniom swobody przelewu pt. „Umowne zastrzeżenia przelewu wierzytelności (pacta de non cededno) w obrocie krajowym i międzynarodowym” (CH Beck 2012).
 • Negocjator biorący udział w licznych transakcjach dotyczących m.in. nabywania nieruchomości na cele inwestycyjne, realizacji złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych, negocjowania umów o roboty budowlane, przekształcania spółek prawa handlowego, sprzedaży udziałów lub akcji
 • Ekspert doradzający m.in. krajowemu zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) w zakresie restrukturyzacji transportu kolejowego, nowelizacji Ustawy z dnia 8 września 2000 r. O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”, a także doradzający konsorcjum spółek ALSTOM Power m.in. jako wykonawcy bloku energetycznego w Bełchatowie
 • Autor wielu opinii prawnych, w tym dotyczących możliwości obrony de lege lata tzw. „własności dzielonej w pionie”. Problematyka „własności dzielonej w pionie” związana jest z analizą możliwości wznoszenia i nabywania własności przez inwestorów budynków nad liniami kolejowymi lub drogowymi, których fundamenty znajdowałyby się w granicach pasa drogowego. Rozwiązanie tego zagadnienia wymagało wskazania prawnego sposobu osiągnięcia na gruncie prawa rzeczowego skutku, wprowadzającego wyjątek od zasady super ficies solo cedit
 • Przez kilka lat doradzał w sprawach prawnych zarządowi globalnej sieci agencji
  reklamowych oraz domom mediowym (m.in. Saatchi&Saatchi Poland, Zenith Optimedia)
 • Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych

Adw. dr Artur Krzykowski występował jako jeden z pełnomocników lub doradców strategicznych w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym szeroko komentowanych w mediach m.in.:

 • w precedensowej sprawie wydawcy tygodnika WPROST w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu amerykańskiego (Cimoszewicz vs. Wprost)
 • w Sądzie Arbitrażowym przy KIG reprezentując Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze (PPPL) w jednym z największych sporów budowlanych w Europie Centralnej, dotyczącym kompleksowej rozbudowy portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, prowadzonym w oparciu o żółty FIDIC (sprawa w toku) z udziałem konsorcjum firm Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. i Estudio Lamela S.L.
 • reprezentując jedną z największych sieci sklepów budowlanych w Europie w sprawach o naruszenie zasad uczciwej konkurencji (m.in. o pobieranie tzw. półkowego)
 • reprezentując syndyka masy upadłości Global Hotel w Krakowie w sporze budowlanym przeciwko generalnemu wykonawcy obiektu hotelowego klasy Holiday Inn – Exbud Skanska S.A., w sprawie trzy krotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy
 • w sporze z udziałem Przemysłu Szklanego w Polsce S.A. dotyczącym kwestii reprywatyzacyjnych i fundamentów prawa rzeczowego, znaczenia dobrej wiary oraz samoistnego posiadania, w której to sprawie trzykrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, w tym w składzie 7 sędziów
 • jako pełnomocnik w licznych postępowaniach skargowych dotyczących zamówień publicznych, reprezentujący m.in. spółki z branży telekomunikacyjnej, budowlanej i energetycznej (np. konsorcja z udziałem spółek Alstom, TTCOM) w największych w Polsce sprawach z zakresu zamówień publicznych, których wartość obliczana była w miliardach złotych)
 • współautor wielu skarg kasacyjnych i pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Sądem Najwyższym.

KARIERA NAUKOWA W ZARYSIE:

 • Obrona Rozprawy Doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego, pt. „Umowne ograniczenia swobody przelewu wierzytelności”, pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Brzozowskiego. Recenzenci: SSN prof. dr hab. Kazimierz Zawada oraz prof. dr hab. Wojciech Kocot;
 • Egzamin Adwokacki złożony z wynikiem bardzo dobrym;
 • Aplikacja Adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji,  kierunek prawo. Indywidualny tok nauczania. Dyplom z wyróżnieniem (średnia ocen: 4,93);
 • English and European Law Course at the British Center for English and European Legal Studies (University of Cambridge).

KARIERA ZAWODOWA W ZARYSIE:

 • 2001 – 2002 współpraca z jedną z największych polskich kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (SK&S).
 • 2002 – 2003 współpraca z kancelarią międzynarodową Altheimer&Gray Attorneys at Law (obecnie Chadbourne & Parke LLP).
 • 2003–2006 współpraca z kancelarią adwokacką Prof. dr Zbigniewa Banaszczyka.
 • 2004–2006 kompleksowa obsługa jako in-house-lawyer domów mediowych i agencji reklamowych (Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o., Zenith Media Sp. z o.o., Equinox Sp. z o.o.).
 • 2006 – 2013 współpraca w ramach kancelarii AKLEGAL z uznaną polską kancelarią „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Sp. k.
 • Obecnie – Kancelaria AKLEGAL

PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE:

 • Monografia pt. „Umowne zastrzeżenia przelewu wierzytelności (pacta de non cededno”) w obrocie krajowym i międzynarodowym”, C.H. Beck 2012 (więcej…)
Podstawowym przedmiotem publikacji jest ocena skuteczności oraz konsekwencji prawnych naruszenia umownych zastrzeżeń ograniczających swobodę cesji (art. 57, 509, 514 KC) w profesjonalnym obrocie krajowym i międzynarodowym. Szczególną uwagę poświęcono przelewowi wierzytelności pieniężnych ze względu na jego znaczenie gospodarcze. Dominujący w doktrynie i judykaturze krajowej pogląd o skuteczności erga omnes pactum de non cedendo, bez względu na jego treść, został poddany krytycznej analizie dogmatycznej i komparatystycznej. Staje się on czynnikiem osłabiającym bezpieczeństwo obrotu i atrakcyjność cesji jako mechanizmu finansowania zbywcy (np. w drodze faktoringu, forfaitingu, project finance, przelewu w celu zabezpieczenia, sprzedaży przedsiębiorstwa.). Zasadnicze wątpliwości budzi także łączne ujmowanie art. 509 oraz 514 KC, bez dostrzeżenia istotnych różnic w treści tych przepisów, a także pominięcie kryterium w postaci brzmienia klauzuli zakazującej cesji.

Autor, niezależnie od propozycji kompleksowej reinterpretacji przepisów kodeksowych (art. 57, 509, 514 k.c.), wskazuje na konieczność podjęcia prac nad ich nowelizacją i wprowadzenie, w miejsce obecnie obowiązującego modelu monistycznego, systemu dualistycznego ograniczenia swobody cesji, z uwzględnieniem szczególnego znaczenia wierzytelności pieniężnych. Ich przelew wbrew zastrzeżeniu, w przeciwieństwie do wierzytelności niepieniężnych, powinien być co do zasady ważny i skuteczny, nie wykluczając odpowiedzialności ex contractu zbywcy wobec dłużnika. Potrzeba zmian jest jednakże głębsza. Kwestia skuteczności wobec nabywcy pactum de non cedendo wiąże się bowiem nierozerwalnie z ochroną nabywcy wobec zbywcy w ramach odpowiedzialności za wady prawne przelanej wierzytelności (art. 516 KC) oraz treścią zarzutów, z jakich może skorzystać dłużnik wobec nabywcy (art. 513 KC).

Uwzględnienie potrzeb nowoczesnego obrotu wierzytelnościami ilustruje znakomicie niemiecki kodeks handlowy, francuski kodeks walutowy i finansowy, czy amerykański Uniform Commercial Code. Wzorem dla proponowanego w pracy podejścia są także rozwiązania przewidziane w prawie modelowym (Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów – Principles of European Contract Law; Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. – Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Rzym 2004) oraz konwencyjnym (Konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym z 1988 r. – Unidroit Convention on International Factoring); Konwencji nowojorskiej o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym z 2001 r. – United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade). Monografia stanowi pierwsze na rynku polskim tak kompleksowe omówienie problematyki umownych ograniczeń swobody przelewu wierzytelności.

 • Przegląd Prawa Handlowego 4/2011 „Umowne ograniczenia przelewu wierzytelności w prawie konwencyjnym i modelowym – uwagi prawnoporównawcze”
 • Przegląd Prawa Handlowego 5/2011 „Umowne ograniczenia przelewu wierzytelności w kodeksie cywilnym – propozycja reinterpretacji i wnioski de lege ferenda”
 • Obrót nieruchomościami gruntowymi w Internecie – analiza prawna (pobierz raport…)
 • Uważaj na umowy leasingowe (więcej…)