Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe we wszelkiego typu postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym (skarga konstytucyjna), Arbitrażem Krajowym (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan), Arbitrażem Międzynarodowym, jak też organami administracji publicznej. Przygotowujemy także pozwy oraz reprezentujemy Klientów w sporach zbiorowych. Przygotowujemy oraz zapewniamy udział naszych prawników także we wszelkiego typu mediacjach, celem których jest polubowne rozwiązanie istniejących sporów bez pośrednictwa sądów i koncyliacyjne uregulowanie spornych spraw (ADR – alternative dispute resolution).