Świadczymy doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych. Dysponujemy doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów na wszystkich etapach postępowań w sprawach zamówień publicznych. Uczestniczymy m.in. w procesach przygotowania dokumentacji przetargowej, wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargach oraz przygotowywania samych ofert jak też ogłoszeń przetargowych. Wspieramy naszych Klientów w komunikacji z zamawiającym, jak również podczas procedur odwoławczych (w zakresie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz skarg do sądów powszechnych). Mamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców, jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz sporządzania opinii prawnych dotyczących problemów pojawiających się w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.