AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

RYZYKO PRAWNE SPRAWOWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ze sprawowaną funkcją ponoszą odpowiedzialność na wielu płaszczyznach. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty tej odpowiedzialności, zachęcając do kontaktu z Kancelarią w przypadku pytań i wątpliwości.

więcej…

WPŁYW KORONAWIRUSA NA WYKONYWANIE UMÓW

Środki podejmowane przez władze w ramach walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, wywierają również wpływ na stosunki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych. Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych przepisów prawa cywilnego, które mogą mieć znaczenie na wykonywanie istniejących umów.

więcej…

ROZWIĄZANIA PRAWNE NA WYPADEK PROBLEMÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW- UPADŁOŚĆ A RESTRUKTURYZACJA

Okresowa niewypłacalność może przytrafić się każdemu. Może ona jednak przybrać najbardziej skrajną formę i wówczas przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie działania może podjąć i które rozwiązanie prawne będzie optymalne w jego sytuacji, aby zabezpieczyć majątek spółki oraz członków zarządu.

więcej…

WYPOWIEDZENIE/ ZMIANA/ ZAWIESZENIE UMOWY NAJMU / DZIERŻAWY LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ Z UWAGI NA STAN EPIDEMII

Od 23 marca 2020 obowiązuję w Polsce stan epidemii. 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie tzw. „Tarcza Antykryzysowa”. Ustawa zawiera przepisy mające na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii koronawirusa.

Zmodyfikowane zostały m.in. przepisy dot. umowy najmu – zarówno w sklepach wielkopowierzchniowych (powyżej 2.000,00 m2). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych zmian, które przedsiębiorca musi spełnić, żeby móc skorzystać z nowych rozwiązań (pkt.1), a także omówienie innych podstaw prawnych dla wypowiedzenia/ zmiany/zawieszenia umowy najmu w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego z uwagi na stan epidemii.

więcej…

MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA ZGROMADZEŃ LUB POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ, TAKŻE WYMAGAJĄCYCH UDZIAŁU NOTARIUSZA.

W związku z koronawirusem wprowadzono wyczekiwane zmiany, które istotnie usprawniają funkcjonowanie organów spółek kapitałowych, zezwalając na odbywanie zgromadzeń akcjonariuszy / wspólników, posiedzeń zarządu lub rad nadzorczych na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.

więcej…

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Obowiązujący katalog spraw pilnych rozszerzono o wnioski o restrukturyzację oraz o otwarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponadto 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie zawieszony, jeżeli powód ogłoszenia upadłości powstał w czasie stanu zagrożenia albo stanu epidemii. Tym samym, po ustaniu epidemii przedsiębiorcy będą mieli tylko 30 dni na poprawę sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, bo inaczej konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

więcej…

ROZWÓD I SEPARACJA. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW. INTERCYZA.

Separacja oraz rozwód to instytucje przewidziane w przypadku zaistnienia problemów w związku małżeńskim. Pomimo zachodzącego podobieństwa pomiędzy rozwodem a separacją, istnieją inne przesłanki dla orzeczenia każdej z nich. W praktyce ich orzeczenie jest powiązane z podziałem majątku wspólnego małżonków. Intercyzy natomiast chronią majątek wspólny małżonków przed koniecznością jego sądowego podziału w przypadku rozwodu oraz przed wierzycielami jednego z małżonków. Poniżej zostały one szczegółowo omówione.

więcej…