TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Obowiązujący katalog spraw pilnych rozszerzono o wnioski o restrukturyzację oraz o otwarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponadto 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie zawieszony, jeżeli powód ogłoszenia upadłości powstał w czasie stanu zagrożenia albo stanu epidemii. Tym samym, po ustaniu epidemii przedsiębiorcy będą mieli tylko 30 dni na poprawę sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, bo inaczej konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Obecnie przepisy prawa upadłościowego wskazują, że dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie. Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadza natomiast przepis, który stanowi, że jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu Covid-19, 30 dniowy bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli niewypłacalność powstała w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii domniemywa się, że zaistniała z jej powodu. Przepis ten ma zacząć obowiązywać od 13 kwietnia 2020 r.
Tarcza Antykryzysowa 2.0 nie ingeruje w definicję niewypłacalności, ani w prawo wierzycieli do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości danego dłużnika – nawet jeżeli stali się niewypłacalni z powodu koronawirusa COVID-19. Jednak należy zauważyć, że znosi ona odpowiedzialność członków zarządu niewypłacalnych spółek za niezłożenie wniosku o upadłość u okresie epidemii.
Zatem, jeżeli w czasie epidemii zaistnieje powód ogłoszenia upadłości, 30-dniowy termin na złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ulega zawieszeniu i zacznie biec dopiero po zniesieniu stanu epidemii. Nie mniej jednak, wierzyciele danego dłużnika nadal mają prawo złożyć odpowiedni wniosek do sądu, nawet jeżeli jego niewypłacalność powstała w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzyła katalog podmiotów, które są zwolnione z opłacania składek na ZUS na pracodawców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób (chodzi nie tylko o pracowników, ale również o inne osoby zgłoszone do ubezpieczenia np. zleceniobiorców).

Pracodawca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, został zwolniony z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zarówno w przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób jak i dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek, :

  • przed dniem 1 lutego i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych wskazaną powyżej,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych wskazaną powyżej,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych wskazaną powyżej.

Mając na uwadze powyższe, Tarcza Antykryzysowa dopuściła do skorzystania ze zwolnienia podmioty, które rozpoczęły działalność po 1 lutego 2020 r. Dotychczas przepisy Traczy Antykryzysowej 1.0 uniemożliwiały tym podmiotom skorzystanie ze wsparcia, mimo iż tak samo jak pozostałe podmioty znajdują się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Ważną zmianą jest także to, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.
Tym samym ustawodawca rozszerzył krąg osób mogących uzyskać zwolnienie z opłacania składki ZUS o pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób. Co więcej, także podmioty, które rozpoczęły działalność po 1 lutego 2020 r. będą mogły skorzystać z pomocy – co wcześniej było niemożliwe.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Z ZUS

Świadczenie postojowe (świadczenie, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykonywanej umowy cywilnoprawnej z uwagi na postój pracodawcy) będzie mogło być wypłacone ponownie, lecz nie więcej niż trzy razy (wcześniej świadczenie to miało być wyłącznie jednorazowe). Zostanie ono wypłacone na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono wcześniej świadczenie postojowe. Wypłata nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia, będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wskazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

  1. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – w przypadku świadczenia przyznawanego po raz pierwszy (także w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek o granicznej kwocie przychodu tj. 15.595,74 PLN. Ten warunek będzie musiał zostać spełniony przy składaniu kolejnych wniosków. Mimo wszystko nadal obowiązuje warunek, aby przychód z prowadzonej działalności był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – niezależnie od tego czy jest to pierwszy, czy kolejny wniosek;
  2. osoby realizujące umowy cywilnoprawne – w przypadku świadczenia przyznawanego po raz pierwszy będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio przed 1 lutego 2020 r.).

Obecnie wprowadzone zmiany stanowią, iż świadczenie postojowe będzie mogło zostać wypłacone nawet 3-krotnie. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przy pierwszym wniosku bez znaczenia będzie wysokość osiągniętego przychodu, natomiast musi on być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W kolejnych wnioskach będzie konieczne wskazanie wysokości osiągniętego przychodu (żeby otrzymać świadczenie będzie musiał być niższy niż 15.595,74 PLN), a także musi zaistnieć obniżka przychodu w stosunku do osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ OD STYCZNIA 2020 ROKU

Wsparcie to jest dedykowane względem płatników, którzy mają trudności w terminowym opłacaniu składek do ZUS w następstwie epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19. Płatnicy będą mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek począwszy od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych osób ani wysokość osiągniętego przychodu.
Odstąpienie będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie ich płatności i w związku z tym powstały odsetki, ale także jeżeli składki nie zostały opłacone, a upłyną już termin ich płatności.

MIKROPOŻYCZKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Jest to jednorazowa pożyczka – w wysokości do 5.000,00 PLN – na pokrycie bieżących kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020. Przyznawana jest na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy.
Obecnie Tarcza Antykryzysowa 2.0 zniosła wymóg zatrudnienia pracowników przez mikroprzedsiębiorcę chcącego uzyskać omawiane wsparcie – wcześniej mikroprzedsiębiorca musiał wykazać, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Teraz wymogiem jest wyłącznie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie to dotyczy sytuacji, w której pracodawca zastosował obniżony wymiar czasu pracy, czy też u którego zaistniał przestój ekonomiczny. Wniosek składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Wprowadzone zmiany powodują zaistnienie alternatywnych wariantów brzmienia przepisu dotyczącego możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy:
a) w pierwszym wariancie – obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej, przy czym grono podmiotów uprawnionych do obniżenia zostało poszerzone o podmioty (m.in organizacje pozarządowe w czy państwowe osoby prawne),
b) w drugim wariancie – obniżenie wymiaru czasu nastąpić będzie mogło o maksymalnie 20% (a nie jak obecnie o 20%), nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej. Ponadto dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, a nie od daty złożenia wniosku.
Co więcej, usunięto zapis o gwarancji zatrudnienia dla pracowników, po skorzystaniu przez pracodawców z dofinansowania.

WSPARCIE Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

Przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza jest zagrożona na skutek ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 może ubiegać się o wsparcie przyznawane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy zawartej między Agencją a przedsiębiorcą, w której określony zostaje także cel, na jaki ma zostać przeznaczone wsparcie. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku przedsiębiorcy, który może być złożony także drogą elektroniczną. Udzielone wsparcie podlega zwrotowi, a jego wypłata uzależniona jest od ustanowienia przez przedsiębiorcę stosownego zabezpieczenia.

ZAPIS NA AKCJE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadza możliwość dokonywania zapisu na akcje spółki akcyjnej za pomocą elektronicznego formularza opatrzonego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przed wprowadzeniem takiego przepisu, formularz zapisu musiał przybrać wyłącznie formę papierową.

USTAWOWE ZWOLNIENIE Z SPRZEDAŻY I ZAMIANY WALUT WIRTUALNYCH OD PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

Obecnie wprowadzono, iż sprzedaż i zamiana walut wirtualnych będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) już na poziomie ustawowym. Dotychczas zwolnienie tego rodzaju transakcji z PCC następowało na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

* * *

W razie dalszych pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu z kancelarią AKLEGAL.

adw. dr Artur Krzykowski
Partner zarządzający