RYZYKO PRAWNE SPRAWOWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ze sprawowaną funkcją ponoszą odpowiedzialność na wielu płaszczyznach. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty tej odpowiedzialności, zachęcając do kontaktu z Kancelarią w przypadku pytań i wątpliwości.

A) ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA (CYWILNOPRAWNA)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu ma charakter dwuwymiarowy.

W pierwszej kolejności, wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za szkodę wyrządzoną niestarannym działaniem, stanowiącym naruszenie umowy spółki lub przepisów prawa. Co istotne, absolutorium udzielane cyklicznie, raz do roku członkom zarządu przez wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, nie wyłącza możliwość dochodzenia osobistej odpowiedzialności członka zarządu ze strony spółki lub jej wspólników.

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki lub wspólników pojawić się może wyłącznie wówczas, kiedy ich zawinione zachowanie (zwłaszcza nie dochowanie należytej staranności, jakiej można było oczekiwać), które jest ponadto sprzeczne z prawem lub umową spółki spowoduje szkodę w jej majątku. Ogranicza to istotnie możliwość skutecznego powoływania się przez członka zarządu na brak wiedzy czy doświadczenia. Jednakże, odpowiedzialność to może zostać złagodzona w szczególnych okolicznościach, takich jak np. zastosowanie się do wyraźnych opinii doradców prawnych.

Po drugie, istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę względem osób trzecich (np. kontrahentów spółki, którym spółka nie zapłaciła). Odpowiedzialność ta ma charakter posiłkowy tzn. pojawia się dopiero wówczas, kiedy egzekucja przeciwko spółce z tytułu takich zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez członka zarządu jego funkcji okaże się bezskuteczna z uwagi na brak wystarczającego na ich zaspokojenie majątku. W takiej sytuacji członkowie zarządu odpowiadają solidarnie ze spółką za jej zobowiązania w zakresie, w jakim wierzyciele spółki nie zostali zaspokojeni z majątku spółki. Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zarząd zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wierzyciel nie poniósł szkody.

Członkowie zarządu mogą wykorzystać szereg instrumentów w celu wzmocnienia swojej sytuacji prawnej w przypadkach opisanych powyżej. W szczególności mogą starać się wprowadzić np. kwotowe ograniczenia swojej odpowiedzialności w umowach jakie zawierają ze spółką lub uzyskać od wspólników gwarancje zaspokojenia zobowiązań osób trzecich na wypadek niewypłacalności spółki w jakiej pełnią funkcję, ograniczając w ten sposób skutki swojej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Na rynku spotykane są także produkty ubezpieczeniowe dedykowane członkom zarządu (D&O).

B) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE SPÓŁKI Z O. O. 

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki może być rozszerzona na jej członków zarządu. Odpowiedzialność ta ma charakter osobisty. Dotyczy więc całego majątku członków zarządu. Jest to też odpowiedzialność subsydiarna ze spółką. Zakres odpowiedzialności ograniczony jest do zaległości podatkowych spółki z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez poszczególnych członków zarządu ich funkcji.

Pozytywne przesłanki ww. odpowiedzialności członka zarządu to:

1)     nieskuteczna egzekucja z majątku spółki,

2)     wykazanie, że zaległości wynikają ze zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Negatywne przesłanki, których zaistnienie wyklucza odpowiedzialność członków zarządu, to:

1)     wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo, że

2)     niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez ich winy.

Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych członkowie zarządu spółki mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacone w terminie wszelkie składki płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na takich samych zasadach jak za inne zobowiązania publicznoprawne.

C) ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNOSKARBOWA

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, na członkach zarządu ciąży ryzyko odpowiedzialności karnej oraz karnoskarbowej. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe, nie zawierają danych określonych przepisami prawa (szczegółowo wskazanych w punkcie J) poniżej), podlega grzywnie do 5.000,00 PLN. Penalizowane przez prawo jest również niedopełnienie obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, takich jak: niezłożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników, zaniechanie prowadzenia księgi udziałów, niezwołanie zgromadzenia wspólników, odmowa wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub niedopuszczenie jej do pełnienia obowiązków, a także nieprzedstawienie sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów – czyny te zagrożone są karą grzywny do 20.000,00 PLN.

Członkowie zarządu, narażeni są także na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności jeżeli nie udzielają lub udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszczają go do pełnienia obowiązków, czy też nie składają sprawozdania finansowego do ogłoszenia, czy też w ogóle nie poddają sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta

Należy mieć również na uwadze przepisy kodeksu karnego, które penalizują działania zmierzające do udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela, poprzez szeroko rozumiane wyzbycie się majątku przez spółkę oraz działania polegające na zaspokajaniu w sposób dowolny niektórych wierzycieli w większym stopniu, zaś niektórych w mniejszym stopniu, w zależności jedynie od własnego uznania.

Na podstawie kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe odpowiada także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Przepis ten stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności członków zarządu.

D) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA (KORPORACYJNA) WOBEC WSPÓLNIKÓW I SPÓŁKI

Członek zarządu ma przede wszystkim obowiązek reprezentować spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzić wewnętrzne sprawy spółki.

Członkowie zarządu mogą w każdej chwili zrezygnować ze swojej funkcji. W każdym czasie mogą zostać także odwołani przez podmiot, który ich powołał. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania od spółki w ramach umowy o pracę, czy kontraktu menedżerskiego. Zakres praw i obowiązków w obszarze organizacyjnym członków zarządu może zależeć także od kompetencji, jakie przyznaje im umowa spółki lub uchwały wspólników.

E) NAKAZ WSTRZYMANIA SIĘ OD UDZIAŁU W ROZSTRZYGANIU SPRAW W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI INTERESÓW

Kodeks Spółek Handlowych nakłada nakaz wstrzymania się przez członka zarządu od czynności dotyczących reprezentacji spółki lub prowadzenia spraw spółki w przypadku sprzeczności interesów.

Naruszenie tego obowiązku naraża członka zarządu co najmniej na odpowiedzialność korporacyjną, tj. odwołanie z pełnienia funkcji w zarządzie, a także na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jeżeli członek zarządu jest pracownikiem spółki, jego działanie wbrew takiemu nakazowi może stanowić nawet podstawę zwolnienia dyscyplinarnego.

F) ZAKAZ KONKURENCJI

Członek zarządu jest zobowiązany na mocy Kodeksu Spółek Handlowych do niepodejmowania działalności konkurencyjnej względem spółki, bez jej zgody.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody na działalność konkurencyjną udziela organ uprawniony do powołania zarządu, a więc zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza. Naruszenie zakazu konkurencji może spowodować odpowiedzialność korporacyjną lub odszkodowawczą.

 

G) OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W SYTUACJI, W KTÓREJ SPÓŁKA STANIE SIĘ NIEWYPŁACALNA

Spółka jest niewypłacalna, jeżeli utraciła zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres dłuższy aniżeli 24 miesiące. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące.

Spółka jest w takim wypadku obowiązana nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa upadłości, zgłosić w sądzie rejestrowym wniosek o jej ogłoszenie. W przypadku sp. z o. o. obowiązek zgłoszenia wniosku ciąży na każdym członku zarządu. Wniosek może zgłosić samodzielnie każdy z członków zarządu nawet gdy zgodnie z umową spółki przewidziano reprezentację łączną.

Brak zgłoszenia w terminie wniosku eksponuje członka zarządu na ryzyko prowadzenia egzekucji przez wierzycieli niewypłacalnej spółki z jego majątku osobistego.  Dodatkowo, zgodnie z art. 586 kodeksu spółek handlowych, kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Za zawinione niewywiązanie się z powyżej wskazanych obowiązków członkom zarządu grozi odpowiedzialność karna, karnoskarbowa, korporacyjna (organizacyjna), jak też odszkodowawcza.

H) OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĘGI UDZIAŁÓW

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz informacje o ustanowieniu zastawu lub użytkowania oraz wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób będących wspólnikami i przysługujących im udziałów.

Niespełnienie powyższego obowiązku przez osobę do tego zobowiązaną może skutkować nałożeniem przez sąd rejestrowy grzywny w wysokości 20.000,00 zł. Dla stosowania kary grzywny nie ma znaczenia to, czy członek zarządu nie dopełnił swoich obowiązków nieumyślnie.

I)         OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SĄDOWI REJESTROWEMU AKTUALNEJ LISTY WSPÓLNIKÓW

Po każdej zmianie danych dot. wspólników ujawnionej w KRS, zarząd ma obowiązek złożenia sądowi rejestrowemu podpisanej przez wszystkich członków zarządu nowej, aktualnej listy wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziałów.

Niespełnienie powyższego obowiązku przez osobę do tego zobowiązaną, może skutkować nałożeniem przez sąd rejestrowy grzywny w wysokości 20.000,00 PLN. Dla stosowania kary grzywny nie ma znaczenia to, czy członek zarządu nie dopełnił swoich obowiązków nieumyślnie.

J) OBOWIĄZEK PODAWANIA AKTUALNYCH INFORMACJI O SPÓŁCE

Pisma oraz zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej lub elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

1)     firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2)     oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru;

3)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)     wysokość kapitału zakładowego.

Niespełnienie powyższego obowiązku poprzez dopuszczenie do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa powyżej, nie zawierają przewidzianych przez przepisy danych, może spowodować nałożenie przez sąd rejestrowy grzywny do 5.000,00 PLN.

K) OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĘGI PROTOKOŁÓW ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

Wymagane jest, aby w protokole została stwierdzona prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, konieczne jest także wymienienie powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą, a także zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu musi zostać załączona lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz lista wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd powinien również dołączyć do księgi protokołów dowody zwołania zgromadzenia wspólników.

Prowadzenie księgi protokołów (wykazu wszystkich protokołów odbytych zgromadzeń wspólników w spółce) spoczywa na zarządzie. Księga protokołów powinna być prowadzona przez cały okres istnienia spółki (także w likwidacji).

Księga protokołów może mieć postać odrębnego dokumentu, w którym znajdują się uchwały w stosownej kolejności. Nie ma przeszkód, aby księga protokołów była prowadzona obok tego w wersji elektronicznej (np. w formie skanów uchwał).

L)           COROCZNE SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SKŁADANIE ICH DO ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW ORAZ DO SĄDU REJESTROWEGO 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (przeważnie do dnia 30 czerwca każdego roku), a przedmiotem jego obrad powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki składa się z dwóch części: sprawozdania z działalności (sprawozdanie opisowe) i sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności odnosi się do aktywności spółki w ubiegłym roku obrotowym.

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawąo rachunkowości obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową. Wszystkie sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) od 1 października 2018 roku muszą być sporządzone w formie elektronicznej. Co więcej, ww. dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zarówno przez osobę, której powierzono prowadzenie tychże ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy), jak i wszystkich członków zarządu spółki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zarząd ma obowiązek złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe (tzw. „e-sprawozdanie”), opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w obowiązującym terminie, należy je złożyć w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

W związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, od 1 października 2018 zgłoszenia ww. dokumentów w sądzie rejestrowym dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Złożenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem systemu eKRS. Sąd rejestrowy przekazuje następnie dokumenty do Krajowej Administracji Skarbowej, dlatego też spółki nie muszą samodzielnie składać sprawozdań do urzędów skarbowych.

Wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania z oznaczeniem dat ich złożenia zgodnie z art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zamieszcza się w KRS oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Niezłożenie sprawozdania w ustawowym terminie stanowi naruszenie ustawy o rachunkowości i wiąże się z sankcjami karnymi. Należą do nich zarówno kara grzywny, jak i kara ograniczenia wolności.

Ł) OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Zarząd spółki ma 7 dni na złożenie wniosku do sądu rejestrowego, licząc od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Uchybienie temu obowiązkowi może doprowadzić m.in. do wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego, skutkującego:

1)     wymierzeniem grzywny do 1.000,00 PLN, która może być ponawiana;

2)     wykreśleniem wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy;

3)     dokonaniem z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca nakłada na wnioskodawcę w postępowaniu o wpis zmian do rejestru dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia,  czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli jest – to, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co więcej od 15 marca 2018 roku do wniosku o wpis osób reprezentujący spółkę, a także prokurentów spółki należy dołączyć oświadczenie tychże osób o wyrażeniu zgody na ich powołanie, a także wskazujące ich adresy do doręczeń.

Podmioty, które są wpisane w sądzie rejestrowym i nie składają wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, obowiązane są do przedłożenia stosownego oświadczenia, w chwili gdy zgłaszają do sądu rejestrowego jakąkolwiek zmianę. Jest to wymóg jednorazowy i przy kolejnych wnioskach nie jest konieczne przedkładanie ww. oświadczenia. Należy zaznaczyć, że obowiązek przesłania do sądu rejestrowego ww. oświadczenia musiał być zrealizowany przez każdą spółkę w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie zmian (tj. do połowy września 2019 roku).

Dodatkowo każda spółka jest obowiązania do złożenia nowego oświadczenia, w sytuacji gdy adres do doręczeń ww. osób ulegnie zmianie, bądź w przypadku, gdy dokonana zostanie zmiana osoby reprezentującej lub też zostanie wybrana nowa osoba.

M) OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INFORMACJI O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (UBO)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Kontrola ta może przejawiać się poprzez posiadanie uprawnień, które umożliwiają ww. osobie wywieranie decydującego wpływu na działania czy też czynności podejmowane przez spółkę. Kontrola ta może polegać również na nawiązywaniu przez ww. osobę stosunków gospodarczych lub przeprowadzaniu transakcji okazjonalnych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został stworzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Założeniem jest uniemożliwienie przestępcom ukrycie swojej tożsamości poprzez tworzenie skomplikowanej struktury korporacyjnej. Rejestr ten przewiduje bezpłatny dostęp do informacji o beneficjentach każdemu zainteresowanemu, tym samym zapewniając większą kontrolę informacji oraz zakłada, iż zostanie zwiększone zaufanie do uczestników obrotu gospodarczego, jak i całego rynku finansowego.

W przypadku spółki, do kręgów beneficjentów rzeczywistych zalicza się osoby fizyczne:

  • będące udziałowcami lub akcjonariuszami spółki, którym przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów spółki;
  • posiadające więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawujące kontrolę nad osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik, bądź użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawujące kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości (m.in. będąc udziałowcem spółki zależnej i uprawnionym do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej spółki zależnej);
  • zajmującej wyższej stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki i zadanie to nie może zostać powierzone innym osobom. Zgłoszenie składa się bezpłatnie, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów i należy to uczynić w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do sądu rejestrowego. Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W zgłoszeniu należy zamieścić dane dotyczące spółki, takie jak nazwa, siedziba, NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki m. in. imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach jakie jemu przysługują.

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (tj. 13 października 2019 roku) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 roku.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 roku, mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpisu do rejestru.

N) OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY

Pracodawca,  przez którego w określonych okolicznościach można niekiedy rozumieć także zarząd spółki (a nie spółkę) ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Oznacza to, że obowiązki pracodawcy w zakresie BHP mają charakter bezwarunkowy, a konsekwencjami ich naruszenia jest kara grzywny od 1.000,00 PLN do 30.000,00 PLN. Z uwagi jednak na przedmiot ochrony, którym jest życie i zdrowie pracowników, możliwe są również konsekwencje cywilnoprawne za szkody na osobie, dodatkowo niedopełnienie obowiązków związanych z zachowaniem odpowiednich standardów BHP, które skutkowałoby bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zwrócić należy uwagę, że, kodeks pracy nakłada także na pracodawcę obowiązek przekazania pracownikom wszelkich informacji dotyczących zagrożeń dla zdrowia i życia związanych ze stanowiskiem pracy, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, koniecznych do zapewnienia prawidłowego wdrożenia polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z AKLEGAL.

adw. dr Artur Krzykowski

Partner zarządzający

www.AKLEGAL.pl

e-mail : artur.krzykowski@aklegal.pl