Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie oddłużania osób fizycznych, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Doradzamy naszym Klientom, którzy napotkali trudności w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań, w jaki sposób mogą skutecznie i jak najbardziej efektywnie skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, której rewolucyjne zmiany weszły w życie 24 marca 2020 r.

Zapewniamy wnikliwą i rzetelną analizę każdego przypadku, uczciwie i racjonalnie oceniając szanse na ogłoszenie upadłości. Skrupulatnie badamy przyczyny niewypłacalności, a także ich wpływ na przyszły plan spłaty wierzycieli – znajdując najbardziej korzystne dla Klientów rozwiązania. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy zachowaniu wszystkich wymagań formalnych oraz niezbędnych procedur, aby zmaksymalizować szanse na ich uwzględnienie przez Sąd. Gwarantujemy kompleksową ochronę Klienta w toku postępowania -reprezentujemy go w Sądzie podczas rozprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości, przed Sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami. Składamy niezbędne pisma oraz wnosimy zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oferujemy także kompleksową obsługę wierzycieli, w zakresie złożenia w ich imieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ich dłużników, a także zainicjowanego w ten sposób postępowania.

Od 24 marca 2020 r. obowiązują nowe zasady rządzące upadłością konsumencką, przewidujące zdecydowanie bardziej liberalne podejście do niewypłacalnych dłużników.  Jest to niezwykle istotne w kontekście epidemii koronawirusa, która zapewne wywrze niebagatelny wpływ na gospodarkę. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze aspekty wprowadzonych zmian.

  1. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostaje otwarta dla osób zadłużonych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (poprzednio upadłość konsumencką w Polsce mogły ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).
  2. Sąd na etapie badania wniosku o upadłość konsumencką nie ma obowiązku sprawdzania przyczyn powstania długów. Tym samym, upadłość będzie mogła ogłosić każda osoba, która dopełniła wszystkich procedur formalnych. Przyczyny niewypłacalności nie będą bowiem badane na etapie otwarcia postępowania, a do ogłoszenia upadłości wystarczające będzie stwierdzenie, że dłużnik nie jest wypłacalny. Przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. Zatem otwarto drogę do ogłoszenia upadłości osobom, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Do tej pory sądy oddalały bowiem wnioski dłużników, którzy z własnej winy dopuścili do powstania stanu niewypłacalności.
  3. Osoba zadłużona, która umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziła do swojej niewypłacalności, traktowana będzie bardziej restrykcyjnie niż osoba ogłaszająca upadłość z przyczyn od niej niezależnych (np. wskutek choroby lub utraty pracy). Ustalenie winy dłużnika nie będzie wyłączało natomiast oddłużenia (jak ma to miało miejsce dotychczas), a będzie rzutowało jedynie na wydłużenie planu spłaty wierzycieli od minimum 36 miesięcy do lat 8.
  4. Podkreślamy, iż ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z uwolnieniem się od długów – cały proces składa się bowiem z kliku etapów:a) postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości – w którym po złożeniu wniosku Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne oraz przesłanki do ogłoszenia upadłości (w tym czy rzeczywiście wystąpiła niewypłacalność dłużnika) i ogłasza upadłość albo oddala wniosek. Ten etap w związku z wprowadzoną nowelizacją stanie się w dużej mierze formalnością, jeśli tylko dłużnik rzeczywiście jest niewypłacalny, nie ukrywa majątku i spełnia wymogi formalne.b) „właściwe” postępowanie upadłościowe, gdzie m.in. ustala się, jaki majątek posiada dłużnik i jakie zobowiązania go obciążają. Następuje tu likwidacja masy upadłościowej w taki sposób, aby jak najpełniej zaspokoić wierzycieli;c) finalne oddłużenie
  5. Ustawodawca przewidział trzy możliwości oddłużenia:a) ustalenie planu spłaty wierzycieli – poprzez określenie przez Sąd w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły będzie zobowiązany spłacać zobowiązania (chyba, że z własnej winy doprowadził do wystąpienia niewypłacalności – wówczas plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 7 lat);b) umorzenie przez Sąd  zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli – w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie posiadał żadnego majątku, a także gdy będzie trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Chodzi tu o wyjątkowe sytuacje, w których dłużnik nie będzie w stanie trwale wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej ani prowadzić własnego przedsiębiorstwa;c) warunkowe umorzenie przez Sąd zobowiązań upadłego bez planu spłaty – w sytuacji gdy Sąd dojdzie do przekonania, że niezdolność do spłaty u danego dłużnika nie ma charakteru trwałego. Umorzenie następuje jednak pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez planu spłaty, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego Sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego i ustali plan spłaty wierzycieli. Należy pamiętać, że w tym 5-letnim okresie upadły ma obowiązek corocznego (do końca kwietnia) składania Sądowi sprawozdania dotyczącego swojej sytuacji finansowej i nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.
  6. Zaznaczamy, iż nie wszystkie zobowiązania dłużników podlegają jednak umorzeniu. Chodzi tutaj w szczególności o alimenty, renty odszkodowawcze oraz naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia.
  7. Nowe przepisy zabezpieczają dłużnika przed całkowitą utratą miejsca zamieszkania. Zgodnie z nowym art. 342a ust. 1 prawa upadłościowego jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłościowej wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym on zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.
  8. Nowelizacja dała także dłużnikom możliwość zawierania układów z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Udział Sądu w tym postępowaniu jest ograniczony do minimum. Odbywa się on pod nadzorem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który czuwa nad zawartym układem pełniąc rolę nadzorcy sądowego. Przesłanką tego typu postępowania jest wykazanie, że możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia jego kosztów oraz możliwość zawarcia u wykonania układu z wierzycielami.

Jako Kancelaria jesteśmy gotowi pomóc Państwu przejść przez proces postępowania upadłościowego  aby zapewnić jak najkorzystniejsze jego sfinalizowanie.