Obrót wierzytelnościami (zmiana wierzyciela, przelew wierzytelności pieniężnych, faktoring, cesja globalna, cesja wierzytelności przyszłych, umowne zakazy cesji (pacta de non cedendo), odpowiedzialność za wady prawne wierzytelności, zarzuty przysługujące dłużnikowi wobec nabywcy, wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja ustawowa i subrogacja umowna), przejęcie długu, zmiana dłużnika, przelew wierzytelności i przejęcie długu w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym, przelew wierzytelności a kwestie podatkowe, kompleksowa obsługa firm faktoringowych).

Adw. dr Artur Krzykowski jest specjalistą i praktykiem w zakresie obrotu wierzytelnościami pieniężnymi. Doradzamy i przygotowujemy umowy przelewu / faktoringu / forfaitingu wierzytelności, w tym cesje globalne, wierzytelności istniejących lub przyszłych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotom prowadzącym działalność faktoringową w Polsce i za granicą. Prowadzimy liczne spory i negocjacje  dot. obrotu wierzytelnościami, w takich obszarach m.in. jak : skuteczność zarzutów dłużnika wobec nabywcy wierzytelności (art. 513 KC), odpowiedzialność zbywcy wobec nabywcy za wady prawne wierzytelności (art. 516 KC), skuteczność wobec nabywcy umownych zakazów cesji, subrogacja ustawowa / umowna, tzw. cesja cicha, czynności powiernicze, przelew na zabezpieczenie.

Przygotowujemy unikalne rozwiązania prawne dla firm faktoringowych oraz windykacyjnych, w tym łączymy najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne z możliwościami prawnymi w celu usprawnienia oraz zautomatyzowania obrotu wierzytelnościami.

Zapewniamy wsparcie podatkowe na gruncie obrotu wierzytelnościami (m.in. w zakresie split payment).

Adw. dr Artur Krzykowski jest m.in. autorem pierwszej na polskim rynku monografii poświęconej skuteczności wobec osób trzecich umownych ograniczeń przelewu pt. „Umowne zastrzeżenia przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym” (CH Beck 2012) oraz licznych wypowiedzi dotyczących tej problematyki.

Jesteśmy ekspertem Polskiego Związku Faktorów (http://faktoring.pl/instytucje-wspolpracujace), współpracujemy z  Polskim Związkiem Zarządzania Wierzytelnościami (https://pzzw.pl/ii-sniadanie-legislacyjne-05-11-2019-warszawa/) oraz Związkiem Banków Polskich.

Adw. dr Artur Krzykowski jest zaangażowany w projekt realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Faktorów nowelizujący Kodeks Cywilny w celu trwałego zniesienia skuteczności umownych zakazów cesji wierzytelności pieniężnych w obrocie B2B, wzorem rozwiązań niemieckich, francuskich czy amerykańskich (https://www.pb.pl/uwolnic-faktury-od-zakazu-cesji-959192)

Doradzamy na gruncie prawa polskiego, prawa UE, prawa modelowego oraz konwencji międzynarodowych (DFCR, UNIDROIT) Konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym z 28.5.1988 r. (Unidroit Convention on International Factoring, Ottawa 1988); Konwencji nowojorskiej o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym z 12.12.2001 r. (United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, Nowy Jork).