Kancelaria zapewnia obsługę w zakresie prawa wekslowego i czekowego, obejmującą m.in. : ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności w postaci weksli trasowanych i własnych, przygotowywanie deklaracji wekslowych; przygotowywanie weksli in blanco, dochodzenie praw z weksla w postępowaniu nakazowym; przenoszenie praw z weksla w drodze indosu oraz cesji. Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu lub arbitrażu.