POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do dłużnika w momencie, kiedy przestaje on być wypłacalny – czyli nie może realizować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub ich wysokość przekroczyła wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwa lata. Jest to skomplikowane postępowanie – w którym pomoc profesjonalisty jest niezbędna.
Gdy możliwe formy restrukturyzacji okażą się bezskuteczne, oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie postepowania upadłościowego. Zapewniamy wnikliwą i rzetelną analizę każdego przypadku, uczciwie i racjonalnie oceniając szanse na ogłoszenie upadłości. W tym celu już na wstępie skrupulatnie weryfikujemy kondycję finansową i prawną spółek, aby prawidłowo zdiagnozować przesłanki niewypłacalności i powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Każdorazowo indywidulnie dobieramy strategię działania do potrzeb Klienta, uwzględniając stan zadłużenia oraz etap postępowania, na którym zwraca się o pomoc, aby przy zagwarantowaniu jak największej optymalizacji finansowej, w trudnej sytuacji w której się znalazł – zapewnić jak najbardziej korzystne rozwiązanie.
Nie zapominamy przy tym o członkach zarządu oraz ich odpowiedzialności. Dlatego nasze działania skoncentrowane są na umożliwieniu wprowadzenia spółki w stan upadłości, przy jednoczesnym zapewnieniu jednak członkom jej zarządu efektywnej ochrony przed próbami przeniesienia na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed ewentualną odpowiedzialnością karną.
Jako Kancelaria jesteśmy gotowi pomóc Państwu przejść przez proces postępowania upadłościowego, aby zapewnić jak najkorzystniejsze jego sfinalizowanie i zminimalizować ryzyko oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oferujemy wsparcie m.in. w:

1. kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości, aby już na wstępie zmaksymalizować szanse na pozytywny wynik postępowania;
2. sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
3. dokonaniu optymalnego wyboru pomiędzy ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu a ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku;
4. reprezentacji dłużnika przed Sądem w ramach postępowania upadłościowego tj. udział w rozprawach oraz sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania;
5. zabezpieczeniu majątku poprzez złożenie odpowiednich wniosków o zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz ewentualne uchylenie zajęć rachunków bankowych;
6. kontaktach z syndykiem, kontroli prawidłowości jego działań (ochrony masy upadłości przed uszczupleniem wskutek działań syndyka, czuwania nad korzystnym dla Klienta przebiegiem likwidacji majątku);
7. zawierania układu w toku postępowania upadłościowego;
8. obrony dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela.

Podążając za dynamicznie zmieniającym się regulacjami w zakresie prawa upadłościowego gwarantujemy także wsparcie w zakresie złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa i prowadzenia tzw. „przygotowanej likwidacji pre-pack”, która pozwala na szybką sprzedaż w postępowaniu upadłościowym całego przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części na rzecz wybranego nabywcy. Tym samym zachowana zostaje ciągłość funkcjonowania biznesu upadłego, a inwestor korzysta z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej, czyli nabywa mienie upadłego w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń.
Oferujemy także kompleksową obsługę wierzycieli, w zakresie złożenia w ich imieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także zainicjowanego w ten sposób postępowania. Gwarantujemy wsparcie przy sporządzaniu zgłoszeń wierzytelności, wnoszeniu sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych niezbędnych pism procesowych.
Profesjonalne wsparcie Kancelarii gwarantuje przeprowadzenie efektywnego postępowania upadłościowego Państwa Spółki.