POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

 

Postepowanie restrukturyzacyjne pozwala zawrzeć z wierzycielami porozumienie w formie układu. Jego podstawowym założeniem jest uniknięcie upadłości, która jest  niepożądana zarówno z punktu widzenia Klienta, jego wierzycieli, ale także gospodarki.  Restrukturyzacja może zostać przeprowadzona w czterech różnych formach tj.:

1. postępowanie o zatwierdzenie układu;
2. przyspieszone postępowanie układowe;
3. postępowanie układowe;
4. postępowanie sanacyjne.

a zastosowania każdej z nich zależy od sytuacji konkretnego Klienta. Niezależnie jednak od wyboru formy restrukturyzacji, Klient musi wykazać się zaangażowaniem, aby nie tylko przygotować wiarygodne i spójne propozycje układowe, ale także przekonać do nich swoich wierzycieli oraz Sąd. Wielokrotnie już na tym wstępnym etapie decydują się bowiem losy całego postępowania. Dlatego też pomoc profesjonalistów jest niezbędna już od samego początku i pozwala zmaksymalizować szanse na osiągnięcie sukcesu.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego. Zapewniamy wnikliwą i rzetelną analizę każdego przypadku, uczciwie i racjonalnie oceniając szanse na osiągnięcie sukcesu. W tym celu już na wstępie skrupulatnie weryfikujemy kondycję finansową i prawną spółek, badamy dokumenty pod kątem ich wykorzystania w przyszłym postępowaniu, aby prawidłowo zdiagnozować możliwość skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji.

Każdorazowo indywidulnie dobieramy strategię działania do potrzeb Klienta, uwzględniając stan zadłużenia oraz etap postępowania, na którym zwraca się on do nas o pomoc, aby przy próbie zagwarantowania jak największej optymalizacji finansowej, w trudnej sytuacji w której się znalazł – osiągnąć jak najbardziej korzystne rozwiązanie. Oferujemy wsparcie już na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, także w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji. Zawsze mamy jednak na uwadze, aby przy tym jak najbardziej zminimalizować ryzyka odpowiedzialności cywilnoprawnej lub też karnej członków zarządu – jako osób narażonych na ryzyko  w pierwszej kolejności.

Jako Kancelaria jesteśmy gotowi pomóc przejść przez zawiły proces postępowania restrukturyzacyjnego, aby zapewnić jak najkorzystniejsze jego sfinalizowanie i zminimalizować ryzyko oddalenia wniosku restrukturyzacyjnego przez Sąd. Oferujemy wsparcie m.in. w:

1. opracowaniu planów restrukturyzacyjnych, aby zmaksymalizować szansę ich akceptacji przez wierzycieli oraz Sąd;
2. kontakcie i negocjacjach z wierzycielami, nadzorcą sądowym lub zarządcą;
3. przygotowaniu umowy standstill czyli umowy zawieranej pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, której przedmiotem jest dobrowolne niepodejmowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych przez wierzycieli celem (najczęściej) wypracowania porozumienia dotyczącego finansowania lub ogólnie restrukturyzacji zadłużenia;
4. przygotowaniu porozumień około układowych w celu maksymalizacji szans na skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji;
5. sporządzeniu wniosku restrukturyzacyjnego wraz z kompletnymi załącznikami;
6. reprezentacji Klienta przed Sądem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego tj. udział w rozprawach oraz sporządzanie wszelkich pism procesowych;
7. stałej weryfikacji działań sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia ich legalności, zgodności z przepisami prawa, a także interesu Klienta;
8. reprezentacji Klienta na posiedzeniach rady wierzycieli i zgromadzeniach wierzycieli, przy negocjacjach propozycji układowych.

Oferujemy także kompleksową obsługę wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Gwarantujemy wsparcie  przy zgłoszeniu wierzytelności, weryfikacji czy zostały one umieszczone w spisie wierzytelności oraz zastępstwo procesowe w tzw. postępowaniach sprzeciwowych. Otrzymają Państwo od nas wsparcie w negocjacjach propozycji układowych, na posiedzeniach rad wierzycieli  i zgromadzeniach wierzycieli, podczas głosowań nad układem.

Profesjonalne wsparcie Kancelarii gwarantuje przeprowadzenie efektywnego postępowania restrukturyzacyjnego Państwa Spółki, którego zakończenie będzie dla Państwa satysfakcjonujące.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie księgowo rachunkowe na potrzeby w ramach prowadzenia postępowania. W ramach zespołu Kancelarii mamy czynnych adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych ze wszystkimi uprawnieniami zawodowymi.