Kompleksowo doradzamy w zakresie prowadzenia wszelkiego typu spraw sądowych i negocjacji dot. nieruchomości, a w szczególności: nabycia własności nieruchomości na podstawie umowy (art. 155 K.C.); dzierżawy, najmu, leasingu, zasiedzenia w dobrej lub w złej wierze nieruchomości; zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości; spraw o naruszenie posiadania nieruchomości; spraw o roszczenia przysługujące właścicielowi przeciwko posiadaczowi nieruchomości i na odwrót (art. 224 i nast. K.C.); roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi, np. na podstawie art. 231 K.C.; ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (np. hipoteka, służebności), negocjowania umów o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (art. 232 i nast. K.C); analizę stanu prawnego nieruchomości (due dilligence); regulowanie stanu prawnego nieruchomości; przygotowywanie wniosków w sprawach o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; zapewniamy także reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku naruszenia Ustawy Prawo ochrony środowiska; zapewniamy prowadzenie postępowań na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, w szczególności przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych; zapewniamy pełną obsługę inwestycji budowlanych na gruncie prawa administracyjnego, w tym Ustawy o gospodarce nieruchomościami; reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi; Kancelaria AKLEGAL pozostaje w bliskiej współpracy z kancelariami notarialnymi. We wszelkich ww. sprawach Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową w przypadku skierowania sprawy do sądu lub arbitrażu.

W październiku 2012 ukazał się raport naszego współautorstwa pt. „Obrót nieruchomościami gruntowymi w Internecie – analiza prawna” (pobierz raport…)