Świadczymy doradztwo w zakresie przygotowywania wszelkiego typu transakcji handlowych (art. 353(1) i nast. K.C.), wzorców umów i regulaminów (art. 384 i nast. K.C.), w tym także regulaminów konkursów i loterii, w szczególności: przygotowywanie od strony prawnej, począwszy od uzyskania pozwolenia o budowę, złożonych inwestycji budowlanych, zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, jak też FIDIC, w tym negocjowanie i przygotowywanie umów między inwestorem a generalnym wykonawcą, a także między podwykonawcą a generalnym wykonawcą i inwestorem (art. 647 i nast. K.C.), przygotowywanie i opiniowanie umów deweloperskich, umów najmu i dzierżawy nieruchomości (w tym lokalowych, mieszkalnych jak i komercyjnych); leasing nieruchomości i ruchomości (art. 709 (1) i nast. K.C.); przygotowywanie i opiniowanie złożonych umów dystrybucyjnych i agencyjnych, opracowywanie mechanizmów służących zapewnieniu wykonania umów, jak też ustanowienie zabezpieczeń prawnych na wypadek ich niewykonania lub nienależytego wykonania; przygotowywanie umów przelewu (cesji) wierzytelności (art. 509 i nast. K.C.), factoringu, forfaitingu, umowy przejęcia długu (art. 519 K.C.). We wszelkich sprawach związanych z prawem kontraktów Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową w przypadku skierowania sprawy do sądu lub arbitrażu.