Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, stanowiącego fundament obrotu gospodarczego, obejmujące w szczególności: przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego typu umów, zarówno między przedsiębiorcami (art. 43 (1) K.C.), jak i konsumentami (art. 22 (1) K.C.) [np. umów: przedwstępnych (art. 389 K.C.), o roboty budowlane, z deweloperami, sprzedaży, leasingu nieruchomości i ruchomości]; dochodzenie praw z tytułu rękojmi lub gwarancji (w szczególności przeciwko deweloperom); dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (ex contractu, art. 471 i nast. K.C.); dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych (ex delicto, art. 415 i nast. K.C.), jak też wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń; dochodzenie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i nast. K.C.); ochrona dóbr osobistych osób fizycznych (art. 23 i 24 K.C.) oraz prawnych (art. 43 K.C.), w tym spółek prawa handlowego; ochrona prawa do firmy (nazwy) przedsiębiorcy (art.43(10) K.C.); ochrona prawa własności nieruchomości i ruchomości, odzyskiwanie nieruchomości, w tym dochodzenie roszczenia windykacyjnego i negatoryjnego (art. 222 K.C.); odzyskiwanie tzw. „gruntów warszawskich”; problematyka ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. drogi koniecznej, służebności przesyłu, hipoteki, art. 244 K.C. i nast.); sprawy o immisje; sprawy o ochronę i naruszenie posiadania (art. 342 i nast. K.C.); sprawy o sądowe, jak też o ugodowe zniesienie współwłasności (art. 195 i nast. K.C.). We wszelkich sprawach cywilnych Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową lub do arbitrażu.

W październiku 2012 ukazał się raport naszego współautorstwa pt. „Obrót nieruchomościami gruntowymi w Internecie – analiza prawna” (więcej…)