Polityka Prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach Polityki Prywatności AKLEGAL.

Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Państwa. Prywatność naszych Klientów jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Państwa prawa do poufności danych osobowych.

Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) jest adw. dr Artur Krzykowski, prowadzący działalność pod nazwą „AKLEGAL Kancelaria Adwokacka Artur Krzykowski”, adres: Restaura Górskiego, ul. Górskiego nr.6, lok.49, 00-033, Warszawa

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych, wykonania umowy, której przedmiotem jest obsługa prawna, a także w celu właściwego prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych i w innych celach prawnie uzasadnionych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach  jest potrzeba wykonania umowy oraz prawnie usprawiedliwiony cel, w szczególności prowadzenie postepowań sądowych i administracyjnych.  Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże, brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Państwu usług prawnych oraz prowadzenia postępowań.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na Administratorze, jak np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej, czy w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym współpracownikom lub podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, agencjom marketingowym.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  PUODO jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z  Administratorem, e-mail office@aklegal.pl.

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

Katalog danych osobowych klientów AKLEGAL, które są przetwarzane w celach określonych w pkt I obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie, numer telefonu, nazwa i adres firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer NIP, REGON, miejsce zamieszkania / adres korespondencyjny, wykształcenie, numer PESEL, utrwalony wizerunek, , nazwa banku i numer rachunku bankowego, numer oddziału NFZ, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. AKLEGAL zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom elektronicznym i organizacyjnym, których celem jest ochrona przed bezprawnym przetwarzaniem danych, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Oprócz tego AKLEGAL dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych oraz pozyskiwanie ich wyłącznie do określonych celów oraz nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z celami. Ponadto przykładamy wagę do tego, by pozyskiwane dane osobowe były adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne oraz bezpiecznie przechowywane i nieprzechowywane dłużej niż to konieczne. Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem zastrzeżenia udostępniania i nietransferowani bez odpowiedniego zabezpieczenia.

III. Osoby niepełnoletnie

Dzieci (w rozumieniu Rozporządzenia, osoby, które nie ukończyły 16 roku życia) nie mogą przesyłać do AKLEGAL  żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień, przeprowadzać innych transakcji oraz powierzać swoich danych osobowych do przetwarzania w innych celach, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

IV. Prawa autorskie

Wszelkie teksty, fotografie, elementy i wzory graficzne (w tym także układ strony www) oraz inne utwory zamieszczone na stronie internetowej www.aklegal.pl– są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Informujemy, że witryna zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo oraz przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

V. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.