Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)
Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)

Adw. dr Artur Krzykowski jest specjalistą i praktykiem w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu wierzytelnościami pieniężnymi (m.in. faktoring importowy, eksportowy, pośredni, bezpośredni), na gruncie prawa polskiego, prawa UE (Rozporządzenie Rzym I), prawa modelowego oraz konwencji międzynarodowych (Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law); Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Rzym 2004); Konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym z 28.5.1988 r. (Unidroit Convention on International Factoring, Ottawa 1988); Konwencji nowojorskiej o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym z 12.12.2001 r. (United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, Nowy Jork).

Adw. dr Artur Krzykowski jest m.in. autorem pierwszej na polskim rynku monografii poświęconej skuteczności wobec osób trzecich umownych ograniczeń swobody przelewu pt. „Umowne zastrzeżenia przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym” (CH Beck 2012) oraz wypowiedzi dotyczących tej problematyki.